Quan Trường


Là truyện kể về những khía cạnh cũng như quá trình thăng quan tiến chức của nhân vật chính trong chính trường.

Quan Đức

Đọc: 5,664 | 22 chương

Dị Năng, Quan Trường, Đô Thị

Thượng Vị

Đọc: 13,445 | 100 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

HOTFULL

Lộng Triều

Đọc: 12,286 | 2,017 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

HOTFULL

Bố Y Quan Đạo

Đọc: 21,645 | 1,303 chương

Quan Trường, Sắc, Đô Thị

FULL

Cao Quan

Đọc: 19,081 | 660 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Người Cầm Quyền

Đọc: 20,501 | 1,334 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Quan Gia

Đọc: 16,507 | 1,354 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Quan Lộ Thương Đồ

Đọc: 12,398 | 1,425 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Quan Môn

Đọc: 22,151 | 1,174 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Quan Thần

Đọc: 18,102 | 2,185 chương

Quan Trường, Đô Thị

FULL

Quan Thanh

Đọc: 18,306 | 739 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Quan Thuật

Đọc: 25,839 | 3,662 chương

Quan Trường, Đô Thị

HOTFULL

Sỹ Đồ Phong Lưu

Đọc: 19,284 | 644 chương

Quan Trường, Sắc, Đô Thị

Trùm Tài Nguyên

Đọc: 17,948 | 1,596 chương

Quan Trường, Đô Thị

FULL

Tỷ Phu Vinh Dự

Đọc: 13,874 | 204 chương

Quan Trường, Sắc, Đô Thị


THỂ LOẠI